Kontakty

COFIDIS

so sídlom Parc de la Haute Borne, avenue Halley 61, 59866 Villeneuve d´Ascq, Francúzska republika, spoločnosť zapísaná v R.C.S. Lille Métropole, číslo zápisu: 325 307 106.

Na území Slovenskej republiky konajúca prostredníctvom organizačnej zložky:

COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky

so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, SR zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 3657/B

IČO: 50 595 628

DIČ: 41 200 64 949  


Číslo bankovéhu účtu pre úhradu Vašich mesačných splátok Vášho spotrebiteľského úveru na auto: 

IBAN Tatra banka: SK43 1100 0000 0020 0700 8979

IBAN VÚB banka: SK04 0200 0000 0020 7914 7054

Pre úhradu Vašich mesačných splátok uveďte prosím ako variabilný symbol číslo Vašej zmluvy o úvere


Telefón: +421 2 32 22 20 00
Fax: +421 2 32 22 20 99
E-mail: kontakt@cofidis.sk

Napíšte nám